Svar på dina frågor.
Följ

Kan jag ändra min annons när den är online?

Du kan redigera eller förnya alla detaljer av din annons när som helst under 'Mina Annonser' avsnittet i ditt användarkonto.

Observera att alla ändringar kommer endast att tillämpas på nya bokningar. Till exempel kommer bokningar som godtagits under de gamla reglerna att gälla enligt de gamla villkoren, t.ex. om du ändrar avbokningsregler, kommer de gamla avbokningsreglerna att gälla fortfarande för bokningar som redan är accepterade.

Powered by Zendesk